PHU "Forklifter" Adamek Eugeniusz
telefon: 603-131-737
e-mail: sklep@forklifter.pl
Sklep internetowy
Katalog części

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. z dniem 18 sierpnia 2003 r. nakłada na wózki jezdniowe  z mechanicznym napędem dozór techniczny.

Zobowiązuje to właścicieli wózków widłowych z mechanicznym napędem do:

 • Złożenie wniosku o rejestrowanie i przeprowadzenie badania odbiorczego przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Odtworzenie dokumentacji technicznej wózka widłowego.
 • Spełnienie warunków co do stanu technicznego wózka widłowego, aby spełniał on wymogi UDT.
 • Dopilnowanie terminów konserwacji i okresowych przeglądów technicznych przez uprawnionego konserwatora.
  Formy dozoru technicznego oraz terminy badań kontrolnych i konserwacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT. Takich jak uprawnienie do naprawy spalinowych wózków transportu bliskiego, a w przypadku wózków widłowych z instalacją gazową - uprawnienie do naprawy takich instalacji.


Przy realizacji wszystkich powyższych zobowiązań pomoże Państwu nasza firma.


NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA

wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r związanych z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.):


 1. Brak informacji i ostrzeżeń na wózku w języku polskim, bak oznaczeń (piktogramów)
 2. Brak sygnału ostrzegawczego dźwiękowego lub optycznego włączającego się przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem jest niewidoczna dla kierowcy. Dotyczy głównie wózków ze zmiennym wysięgiem oraz sporadycznie wózków o dużych udźwigach.
 3. W starych wózkach elektrycznych z rozruchem oporowym silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem może wystąpić klejenie się styków - w takim przypadku kierowca nie może zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jeśli nie zdąży użyć włącznika awaryjnego, występuje zagrożenie wypadkiem dla kierowcy jak i innych pracowników.
 4. Brak łatwo dostępnego wyłącznika awaryjnego na stanowisku kierowcy - dla wózków elektrycznych. Brak łatwo dostępnego wyłącznika awaryjnego do zatrzymania silnika na stanowisku kierowcy - dla wózków spalinowych.
 5. Baterie akumulatorów w wózkach elektrycznych niezabezpieczone przed wypadnięciem w razie wywrócenia się wózka.
 6. Pokrywy silnika do celów konserwacyjnych niezabezpieczone przed upadkiem (bez sprężyny gazowej lub podpory).
 7. Zagrożenie kierowcy w przypadku zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub daszek nie chronią przed uderzeniem.
 8. Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości operatora.
 9. Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia pasowa, itd.

   

 10. Brak osłony chroniącej operatora przy stanowisku operatora umieszczonym bardzo blisko masztu (niektóre wózki z operatorem siedzącym bokiem do kierunku jazdy).
 11. Brak tak zwanego wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka bez miejsca siedzącego (wózki prowadzone).
 12. Nieosłonięty tłumik, kolektor lub rura wydechowa, jeśli są dostępne (możliwość oparzeń).
 13. Brak zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się wózka (pn. pasy bezpieczeństwa, zabudowana kabina, dodatkowe podpory, konstrukcja zapobiegająca przygnieceniu kierującego do podłoża przez elementy wózka.
Dozór techniczny wózków widłowych


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.


Zgodnie z art. 14.1 ustawy wózki widłowe objęte dozorem technicznym mogą być używane tylko na podstawie decyzji dopuszczającej je do eksploatacji, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Decyzja taka wydawana jest po weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego przez inspektora dozoru technicznego.

W związku z tym właściciele wózków widłowych zobowiązani są do:

  a) zgłoszenia do UDT w formie wykazu wszystkich użytkowanych wózków widłowych celem ich rejestracji.

  b) skompletowania dokumentacji technicznej i doprowadzenia wózka do stanu technicznego umożliwiającego rejestrację

  c) prowadzenie dziennika konserwacji wózka widłowego

  d) wykonywanie konserwacji wózka przez uprawnionych pracowników lub serwis wózków widłowychWózek, którego badania odbiorcze nie zakończyły się wynikiem pozytywnym, jest wycofany z użytkowania lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne wydane przez UDT.Badania odbiorcze wózka przez UDT

Podczas badania technicznego wózka widłowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonuje się:

- sprawdzenie zużycia wideł, opon, łańcuchów
- sprawdzenie działania układu hamulcowego
- sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku
- sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego
- sprawdzenie układu kierowniczego
- sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa
- sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dzwiękowej
- sprawdzenie oświetlenia wózka
- sprawdzenie oznakowania wózka
- sprawdzenie dokumentacji wózka takich jak ważność przeglądu w dzienniku konserwacjiLista wózków podlegających dozorowi

Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 r. (Dz. U Nr 28, poz. 240), wózki
podnoszące dzielą się na:

  a) wózki podnośnikowe (podlegające dozorowi technicznemu), określone jako wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami.

  b) wózki unoszące (niepodlegające dozorowi technicznemu), określone jako wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport.

Dozorowi technicznemu podlegają :

1) wózek podnoszący: wózek jezdniowy, który przystosowany jest do załadowywania, podnoszenia i transportowania ładunków.
2) wózek podnośnikowy: wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi
 urządzeniami do operowania ładunkami. 
3) wózek podnośnikowy czołowy: wózek podnośnikowy, z przymocowanymi widłami
 (które można zastąpić innym urządzeniem), na którym umieszcza się ładunek.
4) wózek podnośnikowy z masztem, który może przemieszczać ładunek, przez ruch masztu lub karetki z
 widłami:

  a) wózek z wysuwnym masztem

  b) wózek z wysuwną karetką

5) wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym z widłami, które umieszczone są pomiędzy łapami ramy jezdnej.
6) wózek podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym, w którym zęby wideł znajdują się ponad łapami ramy.
7) wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym: wózek podnośnikowy spiętrzający z platformą ładunkową znajdującą się ponad łapami ramy jezdnej.


Ksiega rewizyjna UDT


Po pozytywnym odbiorze przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, użytkownik otrzymuje  "Księgę rewizyjną urządzenia technicznego". Księga zawiera:

  a) informacje o wózku (model, nr seryjny, nr ewidencyjny)

  b) informacje o użytkowniku

  c) wykaz załączonej dokumentacji technicznej

  d) informacje o terminie upływu ważności badań odbiorczych

  e) protokół z wykonanego badania

  f) decyzja UDT zezwalająca na użytkowanie wózka


Badania Urzędu Dozoru Technicznego są ważne przez okres 1 roku.
Podczas badań odbiorczych UDT okazać należy Dziennik konserwacji z wpisami przeglądów oraz napraw wykonywanych przez uprawnionych konserwatorów wózków widłowych. Wpisy takie posiadać powinny pieczątki z numerem uprawnień konserwatora.


W celu zgłoszenia wózka widłowego do badania technicznego, użytkownik musi dostarczyć:

  a) znak jakości B lub certyfikat pochodzenia

  b) tabelę zawierającą parametry techniczne wózka widłowego

  c) schemat instalacji hydraulicznej i elektrycznej

  d)charakterystykę układu podnoszenia

  e) dokumentację DTR

  f) wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego


  Adres strony internetowej UDT - www.udt.gov.pl

 
Cena netto tylko 40 Pln
Komatsu FG(D)15,18-16

Cena netto tylko 67,48 Pln
Zastosowanie silnik 5K

Cena netto tylko 96,71 Pln
Zastosowanie silnik H20II / H25